Dienstenwijzer

Algemene voorwaarden

 

 1. 1. Roos Verzekeringen (in het vervolg van deze voorwaarden tevens Roos Financieel Advies) is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak gericht op het bemiddelen en adviseren in/bij het afsluiten en beheer van verzekeringen en bancaire producten waarbij het opstellen van financiële analyses onderdeel kan zijn van deze bemiddeling en advisering. Roos Verzekeringen is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 37119191. Roos Verzekeringen is bij de Autoriteit Financiële Markten ingeschreven in het register Financiële dienstverleners onder nummer 12004890.
 1. 2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de (rechts)persoon die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verstrekt aan Roos Verzekeringen.

 2. 3. Alle opdrachten van en werkzaamheden voor de Opdrachtgever worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Roos Verzekeringen.

 3. 4. Roos Verzekeringen is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Roos Verzekeringen verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze van Roos Verzekeringen gewenst, heeft verstrekt.

 4. 5. De Opdrachtgever is gehouden Roos Verzekeringen (ongevraagd) te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Opdracht door Roos Verzekeringen.

 5. 6. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie. Indien de door de Opdrachtgever verschafte informatie niet tijdig is verstrekt, niet deugdelijk of volledig is, is Roos Verzekeringen bevoegd haar verdere werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten, zonder dat zij daardoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

 6. 7. Roos Verzekeringen bepaalt de inhoud en de wijze waarop haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever worden vormgegeven. De belangen en de wensen van de Opdrachtgever worden daarbij zoveel mogelijk in acht genomen. Roos Verzekeringen zal haar werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Roos Verzekeringen staat evenwel niet in voor het behalen van enig beoogd resultaat.

 7. 8. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Roos Verzekeringen voltooid dienen te zijn, zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Roos Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de Opdrachtgever partij is. Roos Verzekeringen draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor het bewaken van termijnen van opzegging bij (verzekerings)overeenkomsten en/of geldigheidstermijnen van aanbiedingen, waardebepalingen, garantiebepalingen, keuringen of verklaringen zo ook van tussentijdse premieverlagingen/verhogingen door aanbieders/verzekeraars. Roos Verzekeringen voert de bewaking wel zo goed als mogelijk is uit.

 8. 9. De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Roos Verzekeringen aan de Opdrachtgever worden overhandigd zijn vrijblijvend en (altijd) onder nadrukkelijk voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

 9. 10. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Roos Verzekeringen ten behoeve van de Opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld berekeningen met betrekking tot de kosten van een bepaald financieel product en de doorwerking daarvan in de maandlasten van de Opdrachtgever, eventuele fiscale gevolgen en de financiële gevolgen van onvoorziene omstandigheden zoals (bijvoorbeeld) arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van (bijvoorbeeld) wijzigingen in rentes en/of premies en/of gewijzigde fiscale wetgeving.
 1. 11. Roos Verzekeringen is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Roos Verzekeringen is in beginsel verzekerd tot een maximaal bedrag van € 1.250.000. Iedere aansprakelijkheid van Roos Verzekeringen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Roos Verzekeringen wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Roos Verzekeringen beperkt tot de som van de overeengekomen werkzaamheden/beloning met een maximum van € 5.000.

 2. 12. Indien de Opdrachtgever een tekortkoming of een fout van Roos Verzekeringen heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dient de Opdrachtgever hierover binnen bekwame tijd schriftelijk te klagen bij Roos Verzekeringen. Iedere aanspraak van de Opdrachtgever jegens Roos Verzekeringen vervalt vervolgens door verloop van dertien maanden na de dag waarop de Opdrachtgever de tekortkoming of de fout van Roos Verzekeringen heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 3. 13. Op de rechtsverhouding tussen Roos Verzekeringen en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepasing.

 4. 14. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming van de opdracht en/of de uitvoering van de werkzaamheden door Roos Verzekeringen zullen, voor zover de geschillen niet minnelijk kunnen worden opgelost, met uitsluiting van andere rechtbanken voorgelegd, behandeld en beslist worden door de bevoegde sector van de rechtbank te Alkmaar.

Wognum 19 oktober 2022

© Roos Verzekeringen / Roos Financieel Advies 2022